FC VVC - Bestuur & Organisatie

Verslag: Ledenvergadering FC VVC - 11 juni 2015

AGENDA  
20.00 uur Opening door Peter Klabbers
  Terugblik seizoen 2014-2015
  Vooruitblik richting seizoen 2015-2016
20.20 uur Vrijwilligers bij FC VVC
20.30 uur Presentatie jaarcijfers seizoen 2013-2014 
20.45 uur Verslag kascommissie 
21.00 uur Pauze 
21.15 uur Presentatie begroting voor seizoen 2015-2016
  inclusief toelichting introductie selectiebijdrage
21.45 uur Presentatie Beter Voetbal concept 
22.00 uur Sluiting

Verslag:

Aanwezig: zie presentielijst
Afgemeld: Ruud Donker, Arie-Jaap van Rijn, Andre Raaphorst, Barend van Groeningen

1: Peter Klabbers heet alle aanwezigen welkom op de ledenvergadering van FC VVC.

Terugblik seizoen 2014-2015

Peter memoreert het overlijden van Teun Groeneveld. Teun was een trouwe supporter, die alles wat met deze voetbalclub te maken had minutieus bijhield.

Sportief gezien een goed jaar, we hebben in het voorjaar en najaar vele kampioenen gehad. Daar zijn we trots op. Ouders, trainers en spelers hebben een prestatie geleverd. Alle kampioenen zijn enthousiast gehuldigd door John Hagman, die dat op zijn eigen wijze prachtig doet.

De selectie heeft de eerste 8 wedstrijden gewonnen, maar na de winterstop ging het bergafwaarts. Uiteindelijk nog wel nacompetitie gespeeld, 2 wedstrijden tegen EVC, helaas geen promotie kunnen afdwingen. Piet van Duin is Rory Roubos als trainer opgevolgd. Piet leek de beste kandidaat op dat moment en is een ervaren trainer. Hij heeft zelf op hoog niveau gevoetbald. In het begin leek het te klikken tussen de selectie en de technische staf. Vanaf de winterstop ging dit minder goed, daarom heeft het bestuur besloten om niet verder te gaan met Piet van Duin. In een vroeg stadium is dit reeds bekend gemaakt , dit heeft zijn weerslag gehad op het spel van het 1e elftal. Gelukkig hebben we enkele A-junioren kunnen inzetten, met name Laszlo heeft zich prima ingezet bij zijn debuut in het 1e elftal.

Al met al sportief een redelijk seizoen, vooral met de jeugd leuke resultaten gehaald. Het 2e elftal heeft lang meegespeeld om de koppositie, maar dit net niet gered.

Vrijwilligers FC VVC

Heel veel vrijwilligers steken veel energie in de club. Uiteraard hebben we op alle fronten altijd nog meer mensen nodig, dus wie zich geroepen voelt kan zich aanmelden. Zowel praktisch als organisatorisch wordt veel werk verzet. Het bestuur is trots op haar grote groep vrijwilligers.

10 jarig jubileum

Twee weken geleden is dit jubileum gevierd d.m.v. een wedstrijd tussen oud-SVSMS en oud-VV Nieuw-Vennep en een reunie. Dit was een mooi evenement. De superloterij zal alsnog worden gehouden, de vergunning heeft lang op zich laten wachten. De trekking wordt gehouden op 12 december 2015. In het najaar zullen ook nog enkele evenementen voor de jeugd worden georganiseerd in het kader van het jubileum.

Bob Strijbos-Toernooi

Er is een groep mensen die zich het hele jaar bezig houdt met het Bob Strijbos toernooi, dat inmiddels 14 jaar bestaat. Het is een geweldig groot 3-daags toernooi , waarvoor duizenden spelers en ouders naar ons complex komen. Dit toernooi verloopt altijd in goede harmonie. Het toernooi is ook een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.

GOPA

Ook dit is een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Het is heel belangrijk, dat elftallen zich hiervoor blijven inzetten. Als voorbeeld wordt genoemd het krantenlopen door het veteranenteam, dat er meteen een dagje uit van heeft gemaakt met een afsluitende bbq en met elkaar kijken naar de finale van de Champions League.

Heren van VVC

De burgemeester heeft dit jaar het Heren van VVC plein onthuld. Inmiddels zijn er 5 heren actief en zij dienen als voorbeeld voor de vrijwilligers van de vereniging.

Presentatie jaarcijfers seizoen 2013-2014

Positief resultaat  van € 43.000 dankzij de vrijval van de voorziening groot onderhoud. Anders was er een tekort van ruim € 14.000 geweest. Er wordt momenteel niet meer gereserveerd voor groot onderhoud, men heeft besloten om de kosten voor onderhoud gewoon jaarlijks te nemen.

Het niet te innen bedrag aan contributie was € 19.700 totaal, ondanks zeer veel inspanningen om het geld binnen te halen. Daarnaast was er te veel terugbetaald door de energieleverancier in het vorige jaar plus de kosten voor het lopende jaar, ook dit was een flinke post. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de aanschaf van nieuwe tenues.


Hans den Ouden: waarom is gekozen om niet meer te reserveren voor Groot Onderhoud.

Er is een nulmeting gedaan, onderhoud wordt voortaan betaald uit de exploitatie. Er moet jaarlijks 15.000 tot 20.000 aan onderhoud besteed worden. Er staat nu nog ca. € 500 open aan contributie-achterstand.

Crediteurensaldo is ca. € 53.000, gezien het feit dat wij aan het einde van het seizoen niet heel veel liquide middelen hebben mogen wij deze crediteuren (gemeente, veldhuur, verzekeringen) in het najaar betalen als de contributie binnen is.

Business Club heeft eigen activiteiten en sponsors en zij ondersteunen de club op het sportieve vlak. € 2722 winst in 2013, ca € 4700 in 2014. De businessclub heeft 10.000 voorgeschoten aan FC VVC.

Kascontrole: Henk Oolbekkink en Olaf Maas hebben de kascommissie gevormd. Twee dagen voor de controle heeft Olaf zich afgemeld. Olaf was ook voor een deel van dit boekjaar penningmeester. Henk heeft dus samen met Marcel de kas gecontroleerd.

Henk heeft een aantal aanbevelingen op papier gezet, deze worden door George voorgelezen tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie adviseert de penninsmeester decharge te verlenen voor het seizoen 2013-2014. De vergadering verleent de penningmeester decharge.

Kascontrole 2014-2015: Henk Oolbekkink en Hans den Ouden. Marcel zal de kascontrolecommissie in oktober bijeen roepen, zodat alles in november klaar is.

2: Presentatie begroting voor seizoen 2015-2016 inclusief toelichting introductie selectiebijdrage

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe begroting met alle geledingen van de club. Het bestuur stelt voor om de contributie met (regulier) 3% doorvoeren, daarnaast wil het bestuur een selectiebijdrage introduceren. Dit onderdeel wordt breed gedragen binnen FC VVC.

Aanleiding daarvoor zijn de diverse bronnen van inkomsten, die door diverse groepen binnen de vereniging worden gebruikt. Deze inkomsten worden niet evenredig door alle leden van de vereniging besteed. De selectieteams gebruiken meer materiaal, betaalde trainers enz.

Het bestuur stelt daarom voor om de selectie-spelers daarvoor een extra toeslag van € 50,00 te laten betalen, dit zijn de kosten die wij moeten maken om een aantal stappen te zetten die de vereniging op een hoger plan moet brengen. Degenen die het meeste kosten moeten dan dus ook meer betalen (de ‘vervuiler’ betaalt….). Dit betreft alle selectie-elftallen, waarvoor een gekwalificeerde trainer is aangetrokken.

Gevraagd wordt of gekeken is naar de contributie van clubs in de regio, wat leden daar betalen. FC VVC is niet de duurste club in de regio.

Hans den Ouden vraagt of het bestuur niet bang is zichzelf uit de markt te prijzen? Peter antwoordt dat er natuurlijk wel hier en daar gepolst is hoe men hier tegenover staat. De 50 euro wordt aanwijsbaar geld wat besteed gaat worden aan beter voetbal.

Gevraagd wordt hoe de praktische uitvoering is. Het kan zijn dat een speler niet het hele seizoen in de selectie speelt. Marcel geeft aan dat deze bijdrage niet perse gelijk met de contributie geïnd hoeft te worden. Je mag er van uit gaan, dat een geselecteerde speler in de selectie blijft. Voor spelers die langdurig geblesseerd raken is altijd een afspraak mogelijk. Bij een langdurige blessure wordt geen contributie terugbetaald, maar volgt een korting in het volgende seizoen.

Gevraagd wordt  waarom er geen verschil is tussen senioren-selectiespelers en jeugdspelers?

De businessclub zal op termijn meer gaan investeren in de senioren-selectie, daarom is het bedrag voor iedereen gelijk.

Grootste kostenpost voor de club is het betalen en opleiden van onze trainersstaf. We kunnen dit bijna niet meer financieren uit de huidige inkomsten.

Hans den Ouden is bang dat je met deze maatregel DIOS sterker maakt. Peter geeft aan dat FC VVC naar een hoger niveau wil en dat heeft consequenties.

Is het mogelijk om dit gefaseerd in te voeren, bijvoorbeeld dit jaar eerst € 25 en volgend seizoen dan € 50,00? Het bestuur heeft dit niet overwogen en 50 euro leek hen een redelijk bedrag.

Hans vraagt over hoeveel contributieverhoging je zou praten als je het gelijkelijk verdeelt over alle leden? Dan praat je over een verhoging van ca. 12 euro per lid. Eigenlijk is deze 50 euro al nodig om ook nog een deel van de kosten van voorgaande jaren te dekken.  Selectiespelers zullen nu niet meteen iets merken van de resultaten van deze extra bijdrage. In andere sporten is het heel normaal om extra te betalen voor extra training.

De 70 a 80% recreatieve spelers zijn de basis van onze vereniging. Zij betalen nu ook mee aan de betaalde trainers van de selectie-elftallen.

De extra bijdrage moet heel goed gecommuniceerd worden met de ouders van selectiespelers. Als deze bijdrage wordt gevraagd moet wel alles heel goed geregeld zijn, anders krijg je daar meteen gezeur over. Dit is een extra druk op alle vrijwilligers en men vraagt zich af of de vereniging het waar kan maken. De betrokkenen hebben zich hiertoe bereid verklaard. Als voorbeeld wordt genoemd dat er nog geen gediplomeerde trainer is voor de F1. Er zijn sowieso zorgen over de financiële situatie van FC VVC. Het resultaat van vorig seizoen is ook beïnvloed doordat er 48.000 is afgelost op de hypotheek.

De invoering van de nieuwe tenues is nog niet verenigingsbreed doorgevoerd. Broek en shirt worden gekocht voor € 25,00, shirt wordt beschikbaar gesteld door de club.

De selectieteams zijn F1, F2, E1 + E onder10, D1 en D2 onder 12, C1, C2, B1, B2, A1, A2

Weerlegd wordt dat alleen gewerkt wordt met alleen betaalde trainers. Het gaat om gekwalificeerde trainers. Er moet echt een goede argumentatie komen voor het innen van deze bijdrage. Het plan wat hieraan ten grondslag ligt is nog niet helemaal klaar. Uiteindelijk gaat het om het verschil tussen selectie en recreanten. We investeren al jaren in onze selecties, maar eigenlijk ontbreken daarvoor de middelen. Het moet een zuiver verhaal zijn. Het gaat niet alleen om trainers, het gaat ook om licht, kleedkamergebruik enz.

John Hagman geeft aan dat er eigenlijk nu geld gevraagd gaat worden voor iets wat we al lang hebben. Nu hebben we op bijna alle selectieteams een gediplomeerde trainer, dat vraagt een heel andere kijk op de club. De kosten voor opleiding en scholing is de snelst groeiende kostenpost binnen de vereniging.

Het bestuur beseft dat er goede communicatie moet zijn over dit besluit! Leden of ouders van leden kunnen eventueel een bijzondere ledenvergadering bijeen roepen als mocht blijken, dat er erg veel tegenstanders opstaan.

Is er een regeling voor ouders die niet kunnen betalen? Er is een regeling voor het betalen van contributie ook mogelijk, dus voor deze bijdrage ook.

De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om de bijdrage in te voeren in het komende seizoen. Er zijn geen leden die tegen dit voorstel stemmen.

Een van de aanwezigen vraagt of het niet beter was geweest om de totale contributie voor iedereen te verhogen? Peter antwoordt dat de kosten nu worden neergelegd bij de spelers die ook meer gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging.

Begroting

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.

Er zijn enkele besparingen doorgevoerd en er zullen kosten worden doorberekend aan externe gebruikers. Uiteraard hopen we op een hogere kantineomzet.

Hans den Ouden geeft aan dat een marge van 50% niet echt fantastisch is. Er zit een behoorlijke post eigen gebruik van ca. € 12.000 in deze post, volgens Henk Oolbekkink is een marge van 55% het maximaal haalbare. Qua liquide middelen gaat de vereniging er op achteruit, de verlies- en winstrekening komt ongeveer op 0 uit.

Presentatie Beter Voetbal concept

Drie jaar geleden is een delegatie van FC VVC naar een bijeenkomst van de KNVB geweest, waar gesproken werd over Marketing en Communicatie voor voetbalclubs. Daar werd geadviseerd om een cultuur te kiezen. Wil je een prestatieve vereniging zijn, dan moet je daar voor gaan. Dit heeft geleid tot het Beter Voetbal Concept.

Luis Carrera geeft een toelichting op dit concept.

Luis heeft een zoon in de F spelen, ooit begonnen in de Champions League. Hij is dus ervaringsdeskundige.

FC VVC wil een vereniging zijn waar je bij wilt horen.

Daarom is dit concept tot stand gekomen, eigenlijk moet alles BETER worden. Niet alleen het spel, maar ook de kantine, de douches, de kleedkamers, maar ook beter samenwerken, omgaan met tegenslagen en prestaties. Sport is een belangrijk onderdeel van de opvoeding, VVC wil anders zijn dan de verenigingen in de regio.

Hoe gaan we beter voetballen:

Spelers beter maken: ieder op zijn eigen niveau! Je speelt niet alleen voetbal op de club, maar ook buiten de club. Als het team beter presteert heeft dat zijn weerslag op andere dingen in je leven. Je moet wel de wil hebben om beter te worden. In de jeugd wil iedereen als Messi worden….

Trainers en leiders beter maken: Zonder goede begeleiding is er geen weg omhoog. Daar moet in geïnvesteerd worden. Daarom moet je ook de trainers en leiders scholen om beter te worden. Positiviteit, enthousiasme is daarvoor noodzakelijk. Je moet je team op weg helpen, als team!

De vereniging beter maken: de leden moeten het eens zijn met de ingeslagen weg. Dat moeten we met z’n allen dragen. Daarvoor is een platform nodig!

Spelers: techniek, tactiek, fysiek en mentaal;  uiteraard verandert dit naarmate je ouder wordt. In de F6 is de verdeling over deze 4 pijlers anders dan in de A1. In de sportwereld zijn vele mensen hoe je mentaal moet omgaan met voetbal, dat is te leren. Spelers worden daar weerbaar van, kunnen ook met verliezen omgaan.

Het gat tussen KNVB / BVO en amateurclubs/spelers wordt steeds groter.  Elke club heeft wel uitblinkers en die worden dan gevraagd door BVO’s. Deze spelers vertrekken dan en het gat moet weer worden opgevuld. Het zou beter zijn om het totale niveau van de club op te vijzelen. Ook spelers in de F12 kunnen beter leren voetballen.

Luis heeft gesproken met bijv. Ajax hoe hiermee om te gaan. Voetbalscholen zijn een manier om het gat tussen BVO’s en amateurclubs op te vullen. Nadeel is dat voetbalscholen duur zijn en niet altijd resultaat opleveren. Wij kunnen de werkwijze van voetbalscholen gebruiken om onze trainers en leiders beter te maken, waardoor de afstand tussen BVO’s en amateurclubs kleiner wordt.

Doel: FC VVC moet uitstralen, dat als je wilt voetballen je bij ons moet zijn. Omdat je hier beter leert voetballen, maar ook allerlei vaardigheden leert die je in andere aspecten van je leven kan gebruiken. Elke dag van de week is er een plus-trainer aanwezig, die trainers ondersteunt en teams helpt. We hebben in Ajax online een goed platform, maar nog niet iedereen gebruikt dit voldoende. Er kunnen verschillende mensen worden ingezet, ieder met zijn eigen kwaliteiten op een bepaald gebied.

Daar is natuurlijk een zak geld voor nodig. Een contributieverhoging voor alle leden zou hiervoor noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld van € 15,00. Dit is juist niet alleen voor selectieteams. Juist de recreatieve teams hebben van deze aanpak profijt.

Henk Oolbekkink is van mening dat het gaat om Beter Voetbal, al die andere dingen zijn bijzaak. Dat spreekt hem aan.

Hans den Ouden denkt dat het nog een stap te ver is voor FC VVC, hij twijfelt er aan of we hier al aan toe zijn. Hij benadrukt dat er ook een heel goed vrijwilligersbeleid moet zijn om dit allemaal te bewerkstelligen.

Andries van Rooijen vraagt zich af of er wel voldoende middelen zijn om dit concept uit te voeren. De KNVB kan eventueel een accreditatie uitvoeren, waardoor je een kwaliteitsmerk kunt krijgen. Piet Krop merkt op dat er dan ook vast bedrijven zijn die willen sponsoren. Dit is een concept wat je kunt verkopen, zodat FC VVC daar ook nog extra inkomsten uit kan genereren. Het moet een meerjarenplan worden, niet te veel naar buiten brengen, maar gewoon aan de slag gaan. Om te starten met dit plan is ca. 7000 euro nodig. De Ledenvergadering reageert positief op dit voorstel , maar wacht op de uitwerking van de plannen.

Het plan heeft heel veel impact op onze vereniging. Na de zomer moet hiervoor een extra algemene ledenvergadering belegd worden, waar alleen dit onderwerp op de agenda staat.

Rondvraag:

Hans den Ouden bedankt het bestuur voor alle voorbereidingen en de uitvoering. De datum van de ledenvergadering moet eerder gecommuniceerd worden, zodat mensen deze datum ruim op tijd in hun agenda kunnen zetten.

Het bestuur is erg druk geweest met het opstellen van de cijfers. De datum moet in ieder geval liggen voordat de overschrijvingstermijn is verstreken.

Andries: Plannen van de datum voor het eindfeest, liefst zo laat mogelijk, zodat echt alle teams klaar zijn met hun competitie.

Problemen met kunstgrasvelden: de ondergrond is vrij hard. In 2016 is VVC aan de beurt om het kunstgras te vervangen (1 veld). Er is een breed overleg tussen verenigingen, gemeente en KNVB. Dit onderwerp staat al 3 jaar op de agenda. De gemeente heeft nooit geld gereserveerd voor vervanging, inmiddels zijn enkele velden vervangen, gemiddeld 3 per jaar.  We hebben ook de KNVB gevraagd hierin te bemiddelen en druk uit te oefen, omdat er ook meer blessures ontstaan door dit kunstgras.

Sluiting:

Peter dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en positieve inbreng.